Všeobecné obchodní podmínky

 1. Všeobecné obchodní podmínky
  1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na poskytnutí a objednávky fotografických/video služeb u Petra Zakopala, se sídlem V závětří 1678/21, 415 01, Teplice – Trnovany, IČO: 08990107 (dále též jako „zhotovitel“ nebo „fotograf“).
  2. Při uzavírání smlouvy se vychází ze skutečnosti, že objednatel (dále též jako „zákazník“) je seznámen s těmito VOP a akceptuje je.
  3. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 31.07.2020
 2. Uzavření smlouvy
  1. K objednávce služby mezi objednatelem a zhotovitelem může dojít na základě ústní dohody, telefonické či písemné (i elektronické) objednávky, pomocí kontaktního formuláře na stránkách zhotovitele, jeho profilu na sociálních sítích nebo jiným vhodným způsobem dálkové komunikace.
  2. Smlouva se považuje za uzavřenou v okamžiku potvrzení zadané objednávky zhotovitelem.
  3. Smlouva může být též uzavřena písemnou formou, která může upravit jednotlivé body těchto VOP.
  4. Zákazník svým zájmem o službu souhlasí s autorským stylem a podpisem Zhotovitele.
  5. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku od zákazníka, zejména takovou, která není úplná, je v rozporu se zákony České Republiky nebo je proti dobrým mravům či přesvědčení zhotovitele.
 3. Předmět plnění smlouvy
  1. Předmětem plnění je poskytnutí fotografických/video služeb které jsou specifikovány ve smlouvě nebo v objednávce provedené zákazníkem a potvrzené zhotovitelem.
  2. Fotografické/video služby jsou poskytovány za účelem vzniku fotografií/videa zákazníka nebo jeho klientů, jejich úpravu a následné poskytnutí těchto fotografií v elektronické podobě zákazníkovi.
  3. Surové fotografie ve formátu RAW nejsou součástí předmětu plnění a zákazníkovi se neposkytují.
  4. Zhotovitel poskytne zákazníkovi fotografie/videa elektronicky. Zhotovitel je oprávněn označit fotografie/video vodoznakem, na kterém bude označení Zhotovitele. V případě žádosti o předání fotografií v tištěné formě má zhotovitel právo žádat složení zálohy na úhradu předpokládaných nákladů na tisk fotografií včetně souvisejících prací.
 4. Cena a úhrada ceny
  1. Cena za plnění služby je stanovena na základě vzájemné dohody.
  2. Cena zůstává platná od okamžiku uzavření smlouvy do okamžiku zhotovení fotografií či poskytnutí služeb specifikovaných ve smlouvě, pokud si zákazník během plnění smlouvy nevyžádá úpravu smlouvy nebo poskytnutých služeb.
  3. Částku za plnění služby (poníženou o případnou zálohu) zákazník uhradí v hotovosti nebo převodem na účet zhotovitele nejpozději do 7 dnů od předání díla.
  4. Zhotovitel má právo požádat zákazníka o zaslání zálohy až do výše 50 % z dohodnuté ceny ještě před samotnou realizací foto/video dokumentace. Neuhrazením zálohy do dohodnutého termínu se smlouva ruší.
  5. Záloha zaplacená zákazníkem se nevrací.
 5. Storno objednávky
  1. Pokud se zákazník nedostaví nebo se nemůže dostavit v dohodnutý den na focení a neoznámí-li tuto skutečnost alespoň 3 kalendářní dny před plánovanou akcí, má zhotovitel nárok na zaplacení všech svých nákladů, které vydal na přípravu k plnění smlouvy.
  2. Pokud byly v okamžiku uzavření smlouvy známé náklady třetím stranám a tyto náklady byly již zaplaceny (pronájem fotoateliéru, půjčení kostýmů atd.), má zákazník povinnost tyto výdeje uhradit.
  3. V případě, že zhotovitel nemůže ze závažných důvodů (nemoc, zásah cizí moci a podobně) naplnit požadovanou službu, je povinnen vrátit do 5 pracovních dnů celou výši zálohy zákazníkovi.
  4. V případě, že během fotografování/natáčení dojde ke změně podmínek, které mohou ovlivnit výslednou foto/video dokumentaci a které nemůže zhotovitel ovlivnit (například zhoršení počasí, zásah třetí moci a podobně), nepovažuje se toto jako porušení smlouvy ze strany zhotovitele či zákazníka a ani následné storno. Zhotovitel následně se zákazníkem dohodne další kroky (například přesunutí foto/video dokumentace pokud je možné, počkání na zlepšení situace a podobně).
  5. Vzhledem k povaze služby, která je na přání zákazníka, nelze od plnění služby odstoupit po jejím naplnění a realizaci a vyžadovat vrácení finančních prostředků.
 6. Souhlas s pořízením foto/video dokumentace
  1. Zákazník uzavřením smlouvy dává zhotoviteli souhlas s pořízením foto/video dokumentace jeho podoby.
  2. Pokud se fotografování/natáčení zúčastní více fotografovaných osob, zákazník uzavřením smlouvy prohlašuje, že má od všech těchto fotografovaných/natáčených osob jejich souhlas s pořízením fotografií/videa jejich podoby.
  3. V případě, že se mezi osoby, které jsou foceny/natáčeny vyskytuje osoba, která nesouhlasí s pořízením fotografií/videa své podoby, musí být řádně označena nebo se musí vyskytovat mimo prostor k focení po celou dobu jeho realizace.
 7. Práva a povinnosti zhotovitele
  1. Zhotovitel je povinnen se dostavit na domluvenou foto/video dokumentaci a vyhotovit fotografie/video podle smlouvy uzavřené se zákazníkem.
  2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit fotografie/video v kvalitě, která je pro něj obvyklá.
  3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout zákazníkovi upravené fotografie/video v elektronické podobě, kde úpravami se rozumí retuš, barevné a jiné korekce, ořezy a další běžné úpravy s fotografiemi/videem za účelem jejich vylepšení a úpravy. Počet takto upravených fotografií/videí vychází z domluvy nebo z písemné smlouvy a je běžný zvyklostem pro dané focení.
  4. Zhotovitel poskytne zákazníkovi upravené fotografie/video v elektronické podobě pomocí internetového odkazu na vhodnou souborovou online úschovnu.
 8. Práva a povinnosti zákazníka
  1. Zákazník je povinnen se dostavit na domluvenou foto/video dokumentaci a nechat zhotovitele vyhotovit domluvené fotografie.
  2. Zákazník je povinnen zajistit součinnost všech lidí a zvířat, kterých se focení může týkat tak, aby byli včas na příslušném místě. Stejně tak odstranit překážky vzniklé z jeho strany nebo třetích stran, které jsou k focení přizvány zákazníkem tak, aby nebránily domluvenému focení.
  3. Zákazník má povinnost používat fotografie tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno fotografa.
  4. Zákazník má povinnost nezveřejňovat náhledové či jinak nehotové fotografie či video, nebylo-li se zhotovitelem prokazatelně písemně domluveno na jejich možném zveřejnění.
  5. Pokud je služba objednána na akci (plesy, firemní akce a jiné), zákazník zodpovídá za vybavení zhotovitele, pokud nemohlo být zhotovitelem škodě na vybavení přímo zabráněno. Jde například o hodem mincí na vybavení, silného laserového světla namířeno přímo do objektivu a tím pádem poničení senzoru fotoaparátu aj.
 9. Souhlas s užitím fotografií/videí zhotovitelem
  1. Zhotovitel má, na základě uzavřené objednávky, zákazníkův souhlas s užitím fotografií/videa pro vlastní prezentaci .
  2. Zhotovitel si vyhrazuje právo bezplatně použít výběr fotografií/videí pro svou webovou prezentaci (webové stránky zhotovitele, Facebook a Instagram), pro svou tiskovou prezentaci, či pro účely propagace svých služeb a to bez předchozího výslovného písemného souhlasu zákazníka. Tento souhlas (považován dle § 85 zákona 89/2012 Sb.) je udělen na základě souhlasu s těmito VOP.
  3. Zhotovitel se zavazuje používat fotografie zákazníka tak, aby nebylo poškozeno jeho dobré jméno nebo jména osob či zvířat na pořízených fotografií/videu.
  4. Zhotovitel je oprávněn po odevzdání upraveného výběru nebo finálního videa zveřejnit fotografie/video dříve než zákazník.
 10. Souhlas s užitím fotografií/videí zákazníkem
  1. Zákazník nabývá práva využívat zhotovitelem upravené fotografie/video pro svou vlastní prezentaci a to jak tištěnou nebo elektronickou formou. Tato práva nabývá až v okamžiku plného uhrazení ceny služby a dalších nákladů nutných pro realizaci služby zhotovitelem.
  2. Zákazník nemá právo fotografie dále přeprodávat nebo šířit tištěnou formou, za který by inkasoval příjem, v tomto případě musí informovat zhotovitele a vyžádat si jeho souhlas.
  3. Zákazník nemá právo poskytnout fotografie k užití třetím stranám nebo na ně převést vlastnické práva a to ani bezúplatně.
  4. Pokud je na fotografiích/videích více osob, které s zhotovitelem přímo smlouvu neuzavírali, i ony mají právo užívat zhotovitelem upravené fotografie/videa pro svou vlastní prezentaci a to jak tištěnou nebo elektronickou formou, pokud se se zákazníkem nedohodnou jinak.
 11. Termíny
  1. Služba je realizována na základě domluvy v daný čas a na daném místě.
  2. Upravené fotografie/video poskytne zhotovitel zákazníkovi do 30 dnů od doby realizace focení/natáčení, pokud není dohodnuto jinak.
  3. V případě zpoždění má zákazník právo na vrácení části finančních prostředků, které zhotoviteli za realizaci zaplatil.
  4. V případě, že zpoždění je způsobeno zásahem třetí strany nebo vyšší moci, prodlužuje se o tento čas i termín poskytnutí fotografií/videa.
  5. Pozdní příchod bez předešlé omluvy na fotografování/natáčení není důvodem pro prodlužování časového harmonogramu focení/natáčení. Opozdí-li se zákazník o více jak 30 minut bez omluvy (telefonické, WhatsApp, Facebook messenger, E-mail, Instagram Direct Messages) je zhotovitel oprávněn focení/natáčení zrušit. Toto neplatí při zásahu vyšší moci či při vážné životní situaci, jež nemohla být v žádném případě předpokládána zákazníkem či zhotovitelem.
 12. Zálohy fotografií/videa
  1. Zhotovitel si může vyhotovit zálohy upravených fotografií/videí, které pak zpravidla může používat na základě uděleného souhlasu s užitím fotografií/videí pro svou prezentaci.
  2. Zákazník má právo, zvláště v případě, že si fotografie/video smazal, požádat o tyto zálohy. Přičemž bere na vědomí, že záloha nemusí být kompletní a nemusí být v danou dobu již dostupná.
  3. Zhotovitel může vytvořit zálohu pouze finálních fotografií/videí bez zachování zdrojových souborů. Pokud si zákazník vyžádá v tomto případě fotografii, kterou zhotovitel nezálohoval, nebere se to jako pochybení ze strany zhotovitele, nebylo-li na zhotovení určité zálohy domluveno při focení/natáčení či při předávání náhledů fotografií/videí.
 13. Reklamace služeb
  1. Zákazník má právo reklamovat službu, zvláště v případě, že neodpovídala rozsahem, který byl domluvený či specifikovaný ve smlouvě.
  2. Zákazník nemá právo reklamovat barevný vzhled fotografií/videí či jejich úpravu, protože chápe, že barevné a další korekce či úpravy jsou výsledkem autorského stylu a podpisu zhotovitele a zákazník se s tímto stylem mohl seznámit ještě před samotným uzavřením smlouvy na jeho internetových stránkách.
  3. Výrazná odchylka od tohoto viditelného stylu může být předmětem reklamace, nebylo-li při vytváření díla domluveno na experimentálním stylu.
  4. Zákazník chápe, že barevnost fotografií/videí je mimo jiné způsobena zobrazovacím zařízením a že na každém monitoru, mobilu, tabletu apod. může stejná fotografie/video vykazovat jiný barevný a kontrastní vzhled.
  5. Nespolupráce fotografovaných osob či zvířat během focení/natáčení, které ovlivnilo výsledek služby, není důvodem k reklamaci.
  6. V případě neoprávněné reklamace je zákazník povinnen uhradit veškeré náklady vzniklé tímto sporem.
  7. V případě oprávněné reklamace se zhotovitel pokusí o opravu služby a pokud i nadále v díle budou přetrvávat chyby, jež zhotovitel nebude schopen opravit, vrátí část finančních prostředků obdržených zákazníkem nebo zákazníkovi poskytne slevu na příští focení/natáčení.
 14. TFP
  1. Speciální případ je služba formou TFP (Time For Prints, Time For Pics, Prints For Time), kde účelem je rozšíření portfolia zákazníka (zpravidla modelky) a zhotovitele. Tato služba se řídí speciálními podmínkami, které na přání zákazníka zhotovitel poskytne. Tyto podmínky upravují zde uvedené VOP.
  2. Tuto službu nelze použít pro realizaci focení komerčního charakteru.