Ochrana osobních údajů

Pokud jste návštěvník stránky petrzakopal.cz poskytujete mi své osobní údaje. Já Vaše údaje zpracovávám a za jejich bezpečnost odpovídám. Slibuji, že Vaše údaje dostatečně chráním a podřizuji se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce údajů

Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů je Petr Zakopal, který provozuje webové stránky petrzakopal.cz. Správce vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využívá.

Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Jaké údaje o Vás na webu zpracovávám

Cookies

Stránka využívá Cookies, abych mohl uživatelům poskytovat co nejlepší služby. Cookies slouží k rozlišování jednotlivých Uživatelů přistupující na stránku. Stránky mohou obsahovat Cookies třetích stran, které slouží k získávání statistik návštěvnosti a informace o typickém chování Uživatelů na stránce.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Abych na webu mohl měřit Vaši aktivitu využívám poskytovatele služeb:

Google – Google Analytics pomocí Google Tag

Facebook Pixel – pomocí měřícího kódu

Předávání dat mimo Evropskou unii

Vaše data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezbečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u mne v bezpečí. Přijal jsem technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu a zabezpečil Vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochrannou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mne prostřednictvím e-mailu: [email protected]

Máte právo na informace, které si právě čtete.

Máte právo na přístup a díky němu mne můžete kdykoli vyzvat a já Vám do 30 dnů doložím, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Máte právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

Právo vznést námitku.

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

Mlčenlivost

Jsem povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez Vašeho souhlasu také Vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydám.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu 14 měsíců.

Závěrečná ustanovení

Při prohlížení tohoto webu s tímto dokumentem souhlasíte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 19.07.2021